Hlavným cieľom je vytvorenie študijných materiálov pre učiteľov technických predmetov na stredných školách, ktoré budú vytvorené na báze základných aj najnovších poznatkov z robotiky. Učitelia stredných odborných škôl následne transformujú získané materiály a poznatky do osnov predmetov resp. ako súčasť príbuzných predmetov resp. duálneho vzdelávania. Plánované inovatívne študijné materiály, IKT platforma a virtuálne laboratórium bude koncipovaná ako interaktívny zdroj poznania umožňujúci interakciu medzi študentmi a učiteľmi. Vzdelávacia IKT platforma umožní riadený prístup k študijným materiálom, taktiež možnosť sledovania a hodnotenia pokroku používateľov vzdelávacej platformy ako aj možnosť komunikovať medzi sebou a vymieňať si navzájom nápady, znalosti a skúsenosti, čo bude umožnené vďaka implementácii fór a chatov.  Platforma bude vytvorená s dôrazom na jednoduchosť a intuitívnosť používania s viacjazyčným obsahom pre všetky tri krajiny zahrnuté do projektu ako aj jeho celkovú funkčnosť a využiteľnosť.
Virtuálne laboratórium bude slúžiť na praktické overenie znalostí získaných zo vzdelávacej IKT platformy. Bude tvorené virtuálnymi modelmi robotov a iných automatizovaných systémov, ktoré bude možné zostavovať do konkrétnych pracovísk vo virtuálnej realite.
Ciele projektu sú špecifikované nasledovne:
  • inovatívnosť v obsahovej náplni,
  • inovatívnosť v modernom prístupe k vzdelávaniu, IKT, e-learning, virtuálne modely,
  • inovatívnosť pre duálne vzdelávanie.