Nowy program UE w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020 - Erasmus+
Erasmus+ jest programem UE w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Program biegnie przez siedem lat, od 2014 do 2020roku, z udziałem organizacji zapraszanych każdego roku do aplikowania o fundusze w celu podejmowania kreatywnych i wartościowych działań.
Program Erasmus+ zastąpił wcześniejsze programy UE:
  • Program Uczenia się Przez Całe Życie (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig).
  • Młodzież w Działaniu.
  • Programy współpracy międzynarodowej: Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink oraz programy dwustronne i dotyczące sportu zawierają ten program jako nowe działanie.

Program Erasmus + ma na celu poprawę umiejętności i możliwości zatrudniania, jak też unowocześnianie edukacji, szkolenia i pracy z młodzieżą. Siedmioletni program ma budżet 14.7 miliona Euro, o i jest większy o 40% w porównaniu z poprzednim okresem. Erasmus + stworzy okazję dla ponad 4 milionów Europejczyków do studiowania, szkoleń, zdobywania doświadczenia zawodowego i wolontariatu za granicą. Erasmus+ będzie wspierał międzynarodowe partnerstwo w obszarze edukacji, szkoleń i młodzieży, jak również organizacje promowania kooperacji i tworzenia pomostu między światami edukacji i pracy. Projekt będzie również wspierał narodowe wysiłki w celu modernizacji edukacji, szkoleń i pracy z młodzieżą. W obszarze sportu, program będzie również wspierał inicjatywy oddolne oraz odpowiadał na wyzwania transgraniczne w takich dziedzinach jak walka z ustawianiem wyników zawodów sportowych, doping, przemoc i rasizm. Erasmus + scala ze sobą siedem istniejących programów UE w obszarze edukacji, szkoleń i młodzieży i po raz pierwszy obejmuje wsparciem sport. Jako program zintegrowany , Erasmus + oferuje więcej okazji do współpracy w sektorach edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu, stwarza łatwiejsze warunki do uczestnictwa w porównaniu z poprzednimi programami, przy uproszczonych regułach finansowania.

Dlaczego projekt jest potrzebny?
Obecna sytuacja rosnącej konkurencji w Europie i na świecie przejawia sie w presji na obniżanie cen, co w konsekwencji zachęca przedsiębiorstwa do stosowania nowoczesnych zautomatyzowanych i zrobotyzowanych systemów produkcyjnych. Słowacja jest ośrodkiem przemysłu motoryzacyjnego, który całkowicie opiera się na wysoko zautomatyzowanych i zrobotyzowanych systemach produkcyjnych. Dla wielu producentów samochodów na Słowacji bardzo ważna jest sieć dostawców i ich działania mające na celu zapewnienia jakości, elastyczności i efektywności, również dzięki wykorzystaniu robotów. Co więcej, robotyzacja w sposób inspirujący przenika do innych przemysłów. Na Słowacji istnieje wiele firm projektujących i wdrażających zrobotyzowane stanowiska produkcyjne (MANEX, ZTS VVU, MIA Vráble, Sučany, Vukov Extra Prešov, LiptovskýMikuláš), przy czym ich liczba stale rośnie. Przedsiębiorstwa te mogą odnosić sukcesy opierając się na dobrze przeszkolonych absolwentach średnich szkół zawodowych o specjalnościach: operator zrobotyzowanego stanowiska produkcyjnego, programista, obsługa diagnostyczna, mechatronika i informatyka. Jednakże firmy zwracają uwagę na braki wiedzy absolwentów średnich szkół zawodowych szczególnie w dziedzinie wdrażania, programowania i obsługi urządzeń zrobotyzowanych. Po przeprowadzeniu głębokiej analizy okazuje się że brak wiedzy w dziedzinie robotyki wynika głównie z powodu niedostatków nauczania robotyki w szkole. Wiele średnich szkól zawodowych nie jest odpowiednio wyposażona i z tego powodu nie może prowadzić szkoleń w tej dziedzinie. Podobnie, nauczyciele średnich szkół zawodowych nie mają odpowiedniej i aktualnej wiedzy i doświadczenia z dziedziny robotyki.

Cele projektu
Projekt jest ukierunkowany na edukację nauczycieli szkół średnich i zawodowych w dziedzinie robotyki. Tematyka dotycząca robotyki została wybrana z szerokiej grupy ważnych zagadnień, które występują w przemyśle motoryzacyjnym. Branża ta obecnie bardzo szybko rozwija się na Słowacji, a jednocześnie jest wciąż bardzo istotna w całej Europie. Od pewnego czasu przedsiębiorstwa produkujące na rzecz motoryzacji narzekają na trudności w pozyskaniu profesjonalnych, dobrze wykształconych operatorów linii montażowych i technologii zrobotyzowanych. Braki wiedzy są widoczne już u świeżych absolwentów szkół średnich i zawodowych. Dotyczą one głównie umiejętności, programowania, sterowania i obsługi systemów zrobotyzowanych. Sytuacja ta wynika z niskiego poziomu edukacji w szkołach zawodowych, który w dziedzinie robotyki jest powodowany z kolei brakiem materiałów edukacyjnych na odpowiednim poziomie i możliwości ćwiczeń praktycznych w szkołach. Również poziomem przygotowania teoretycznego i praktycznego kadry nauczycielskiej jest niezadowalający. Przeprowadzone analizy wskazują na to, że ten ostatni aspekt jest kluczowy. Bez odpowiednio przygotowanych nauczycieli nie jest możliwe prowadzenie nauczania robotyki na poziomie oczekiwanym przez pracodawców. Z tego powodu projekt RUSOS jest ukierunkowany na wsparcie kształcenia kadry nauczycielskiej. W ramach projektu powstanie systemu edukacyjny opartego na platformie ICT. Nowe informacje z dziedziny robotyki przemysłowej i usługowej będą odpowiednio opracowywane a następnie udostępniane nauczycielom-uczniów w formie lekcji e-learningowych. Druga część systemu edukacyjnego będzie składać się z laboratorium wirtualnego zawierającego modele 3D urządzeń zautomatyzowanych i zrobotyzowanych.
Naczelnym zadaniem projektu jest dostarczenie kadrze nauczycielskiej średnich szkół zawodowych (grupa docelowa) przeglądu najnowszych rozwiązań praktycznych, osiągnięć badawczych i trendów rozwojowych w dziedzinie robotyki i wskazanie możliwości, warunków i reguł korzystania z nich, w szczególności w celach dydaktycznych. W projekcie uczestniczy siedmiu  partnerów z trzech różnych krajów: Republiki Słowacji, Rumunii i z Polski. Partnerzy ci reprezentują szeroki zakres uzupełniających się kompetencji i specjalności zawodowych z dziedziny robotyki, produkcji jak też edukacji i umiejętności pracy w grupach przedsiębiorstw (klastrach). Projekt adresowany jest przede wszystkim do grupy docelowej: nauczyciele średnich szkół zawodowych. Ich korzyści będą związane z uzyskiwaniem najświeższych informacji i wiedzy dotyczącej robotów przemysłowych i usługowych, co jest obecnie bardzo popularne i atrakcyjne oraz wzrostem umiejętności praktycznych związanych z posługiwaniem się robotami. Da to im szansę awansu lub znalezienia dobrego stanowiska na rynku pracy. W długiej perspektywie korzyści z realizacji projektu osiągną także przedsiębiorcy. Łatwiej im będzie zatrudnić pracowników z poszukiwanymi umiejętnościami, w tym lepiej wykształconych absolwentów średnich szkół zawodowych. Sami absolwenci będą posiadać wysokiej jakości wykształcenie w dziedzinach związanych z robotyką, co poprawi ich pozycję na rynku pracy i zwiększy szanse na zatrudnienie w jednym z zakładów produkcyjnych, który wykorzystuje instalacje zrobotyzowane, na przykład w branży motoryzacyjnej.

W osiągnięciu celów projektu sprzyjać będzie nowoczesne, innowacyjne podejście do:
  • treści szkoleniowych,
  • narzędzi edukacyjnych - wykorzystanie ICT, e-learning, modele wirtualne,
  • organizacji edukacji - promowanie kształcenia dualnego.

Grupy docelowe
  • Nauczyciele średnich szkół zawodowych,
  • Uczniowie średnich szkół zawodowych,
  • Przedsiębiorstwa produkcyjne.

Kick-off Meeting,
KOŠICE, 11. November 2015

M2 Meeting,
KAZIMIERZ DOLNY, 20. Maj 2016

Dissemination Seminar,
BARDEJOV, 06. October 2016

M3 Meeting,
BUCURESTI, 02. February 2017

Training,
KOŠICE, 28. October 2017

M4 Meeting,
BARDEJOV, 29. October 2017
Technical University of Kosice
Faculty of Mechanical Engineering
Department of Robotics

Kordynator Projektu: