Partneri projektu
Kick-off Meeting,
KOŠICE, 11. November 2015

M2 Meeting,
KAZIMIERZ DOLNY, 20. Maj 2016

Dissemination Seminar,
BARDEJOV, 06. October 2016

M3 Meeting,
BUCURESTI, 02. February 2017

Training,
KOŠICE, 28. October 2017

M4 Meeting,
BARDEJOV, 29. October 2017
Technical University of Kosice
Faculty of Mechanical Engineering
Department of Robotics

Kordynator Projektu:Politechnika w Koszycach (TUKE)
Politechnika w Koszycach ma 9 wydziałów, ok 16 tys. studentów studiów dziennych licencjackich i magisterskich, prawie 900 wykładowców oraz taką samą liczbę pracowników badawczych i administracji. TUKE zaspokaja potrzeby edukacyjne nie tylko rejonu Wschodniej Słowacji, w wielu specjalnościach stanowi jedyne centrum edukacji i badań w całym kraju. TUKE ściśle współpracuje z innymi uniwersytetami  i organizacjami przemysłowymi swojego regionu i całej Słowacji. Katedra Robotyki na Wydziale Inżynierii Mechanicznej jest ukierunkowany na badania i rozwój na polu automatyzacji, robotyki, systemów produkcyjnych, użytkowania maszyn, diagnostyki i projektowania przemysłowego. Na tych polach Katedra Robotyki kształci na poziomie licencjata, magistra i doktora. Katedra Robotyki ma szerokie doświadczenie w koordynowaniu i realizacji krajowych i międzynarodowych projektów w ramach LdV lub Funduszy Strukturalnych. Katedra Robotyki organizuje regularnie konferencję ROBTEP, gdzie specjaliści z wielu dziedzin robotyki mają okazję na wymianę doświadczeń. Katedra Robotyki laboratorium wyposażone w roboty przemysłowe, m.in. KUKA, Motoman, OTC (SCARA), ABB (paralel robot) i inne. Katedra współpracuje ściśle z wieloma przedsiębiorstwami inżynierskimi w celu rozwoju różnych innowacyjnych rozwiązań w obszarze robotyki i automatyzacji. Dzięki tej współpracy słowackie firmy zajmujące się robotyką i systemami zautomatyzowanymi podnoszą swój poziom, a co za tym idzie szanse na rynku. Wśród firm, które we współpracy z Katedrą Robotyki poszukują rozwiązania swoich problemów można wymienić: Tesla Stropkov, MANEX Koszyce, MIA Engineering Dubnica nad Vahom, VipoPartizanskie i wiele innych.
www.tuke.sk
www.sjf.tuke.sk/kr

Klaster AT+R
W dniu 03.03.2010 powstał w Koszycach Klaster "Technologia Automatyzacji i Robotyka ( AT+R)"  sp. z o.o  jako stowarzyszenie mające osobowość prawną. Celem inicjatywy założycieli tego klastra jest skoncentrowanie potencjału rozwojowego i pogłębienie profilu specjalizacji rodzimej jak również uczestniczenie w podobnych stowarzyszeniach międzynarodowych. Podstawowym celem uczestników klastra jest uczynienie własnej aktywności bardziej efektywnej i bardziej dynamicznej, co w relacjach z innymi członkami pozwoli do wejścia na rynki krajowe i międzynarodowe z ofertą na produkty o wyższej złożoności i jakości. W dziedzinie automatyzacji i technologii zrobotyzowanych potencjalni partnerzy pochodzą z przemysłu samochodowego, elektroniki użytkowej, technik pomiarowych i sterowania, napędów, sensoryki, elementów i urządzeń technik automatyzacji, technik manipulacji i robotyki, manipulatorów i robotyki oraz zautomatyzowanych systemów produkcyjnych. W przypadku projektów rozwojowych wspieranych z funduszy UE, klaster AT+R będzie przedstawiał organizację o wysokim potencjale twórczym i pełnych możliwościach produkcyjnych i rynkowych. Przez połączenie z centralą SATAR ( Słowackie Stowarzyszenie Technologii Automatyki i Robotyki), utworzony zostaje link bezpośredni do Europejskiej platformy technologicznej MANUFUTURE, EUROP i EUnited Robotics, jak też stowarzyszenia EFFRA wspierające projekty PPP UE, a szczególnie przedsiębiorstwa programu Future (FoF).
http://www.clusteratr.sk/klaster-at-r

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP powstał w 1965 roku jak państwowa jednostka badawczo-rozwojowa której podstawowym zadaniem jest opracowanie i wdrażanie nowych technologii, w tym systemów automatyzacji, jak również specjalistycznego wyposażenia pomiarowego w zakładach produkcyjnych różnych gałęzi przemysłu. PIAP posiada też doświadczenie we współpracy z przedsiębiorstwami przemysłowymi i instytucjami edukacyjnymi. Zasadniczo działalność PIAP dotyczy: prac badawczych o charakterze naukowym i technicznym, projektów produkcyjnych na skalę małą i średnią, wdrażania nowoczesnych technik automatyzacji i systemów związanych z robotyzacją do przedsiębiorstw przemysłowych, szkoleń zawodowych dla MŚP z dziedziny automatyzacji i robotyzacji. PIAP posiada bogate doświadczenie w realizacji i koordynowaniu różnych projektów badawczych i dotyczących szkolnictwa zawodowego. Instytut uczestniczy w projektach krajowych i międzynarodowych (LdV, Erasmus+, 5,6,7 Program Ramowy, H2020, Fundusze Strukturalne UE). PIAP jest wydawcą czasopism naukowych i technicznych PAR i JAMRIS jak również organizuje corocznie konferencję naukowo techniczną pod nazwą AUTOMATION.
www.piap.pl

Politechnika Bukareszteńska (UBP)
Politechnika Bukareszteńska jest największym i najstarszym uniwersytetem technicznym, jednym z najbardziej prestiżowych w Rumuni (o ponad 190 letniej historii). Obecnie Politechnika Bukareszteńska przechodzi ciągły proces modernizacji, stymulowany licznymi kontaktami z największymi uniwersytetami w Europie i na świecie. Badania naukowe na UBP stanowią tradycyjnie jeden z najważniejszych kierunków jego działalności. Uczelnia rozpoznawalna na arenie krajowej i międzynarodowej, oferuje wysokiej jakości kształcenie. Jej absolwenci nabywają powszechnie uznawanych kwalifikacji zawodowych. W powiązaniu z nowoczesnymi koncepcjami "społeczeństwa opartego na wiedzy" i "gospodarki opartej na wiedzy", UPB definiuje pewne kierunki strategiczne badań naukowych, powiązane z kompetencjami zatrudnionej kadry i zasobami infrastruktury badawczej i dydaktycznej centrów R&D, wydziałów i laboratoriów.
http://www.upb.ro/

Przedsiębiorstwo MANEX
Przedsiębiorstwo MANEX zostało założone w 1994 roku. Od początku zajmuje się projektowaniem i produkcją kompleksowych rozwiązań zautomatyzowanych linii produkcyjnych. Specjalizuje sie w dziedzinie transportu międzyoperacyjnego, manipulacji, pakowania i napełniania. Jej rozwiązania są na wysokim poziomie technicznym z zastosowaniem najnowszych systemów zautomatyzowanych i zrobotyzowanych. Oferta firmy obejmuje pełen zakres od konsultingu dotyczącego linii zautomatyzowanych, poprzez prace projektowe oraz techniczną specyfikację wyposażenia, produkcję, dostawę, instalację, prace uruchomieniowe aż po szkolenie personelu obsługi oraz serwis.
Quality System: ISO 9001: 2009
http://www.manex.sk/web/index_sk.html

Zespół Szkół Juraja Henischa w Bardejowie
Szkoła średnia zawodowa jako oddział Zespołu Szkół kształci uczniów w kierunkach: inżynieria ogólna, budownictwo, inżyniera elektryczna. Po czteroletnim okresie nauki absolwenci są ustawiaczami maszyn (uruchamianie, praca na obrabiarkach NC i CNC), zapewniają obsługę sieci komputerowych, pracują jako mechanicy, specjaliści budowy urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz instalacji wyposażenia. Trzy lata trwa szkolenie w takich dziedzinach jak: naprawa samochodów (mechanika i elektryka), elektryka, mechanika, sucha zabudowa, instalatorstwo (woda, ogrzewane, gaz). Na wszystkich kierunkach dostępne jest Centrum Szkolenia Praktycznego Zespołu Szkół Jurja Henischa. Szkolenie jest prowadzone w specjalnych pomieszczeniach klasowych dla instalatorów, centrach edukacyjnych wyposażenia mechanicznego dla instalacji budowlanych, w klasie szkolenia spawalniczego i w prywatnych firmach. Na trzecim i czwartym roku nauki uczniowie odbywają indywidualne praktyki zawodowe w ponad 40 zakładach przemysłowych okręgu Bardejowa. Praktyki są zapewniane przez różne firmy, w tym największą firmę inżynieryjną KAMAX Bardejow, będącej częścią niemieckiej firmy KAMAX Holding GmbH & Co. KG. Korzyścią dla absolwentów kierunków elektrycznych jest to, otrzymują certyfikat zawodowych kompetencji (uprawnienia) w dziedzinie elektrotechniki. Szkoła ta daje absolwentom również możliwość zdobycia licencji spawacza. W przeszłości szkoła uczestniczyła w projekcie partnerskim Comenius.
http://ssjh.sk

Politechnika Lubelska
Politechnika Lubelska została utworzona jako Wieczorowa Szkoła Inżynierska w maju 1953 roku z inicjatywy lubelskich towarzystw technicznych. Jako pierwszy rozpoczął działalność Wydział Inżynierii Mechanicznej. W latach 1963/64 utworzono Wydział Inżynierii Elektrycznej, a następnie w 1964r uruchomiono na nim specjalizację Elektrycznej Inżynierii Przemysłowej. W następnym roku uruchomiono Wydział Inżynierii Budowlanej. W roku 1989 wydział ten przekształcono w Wydział Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej. Od 2009 nosi on nazwę Wydziału Budownictwa i Architektury. Wieczorowa Szkoła Inżynierska w 1965 roku została przekształcona w Wyższą Szkołę Inżynierską. Uroczystą chwilą był dzień 1 sierpnia 1977r kiedy powołano do życia Politechnikę Lubelską. Uzupełnieniem było utworzenie w 1988 roku Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji, obecnie Wydział Zarządzania. Ponadto w dniu 28 grudnia 2004 Minister Edukacji Narodowej i Sportu opublikował formalny dokument o powołaniu piątego wydziału na Lubelskim Uniwersytecie Technologicznym- Wydziału Inżynierii Środowiska. W dniu 28 grudnia 2007 roku Uniwersytet uległ rozszerzeniu w Wydział Podstaw Techniki.
http://www.pollub.pl/