Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport  - Erasmus plus
Erasmus+ je nový program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2014-2020. Program Erasmus+ nahrádza pôvodné programy EÚ:
  • Program celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius a Grundtvig)
  • Mládež v akcii
  • Programy medzinárodnej spolupráce: Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a bilaterálne programy a pribudol Šport ako nová aktivita v rámci programu.

Erasmus+ poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť. Program podporuje organizácie, ktoré sa môžu zapájať do projektovej spolupráce a v rámci partnerstiev zdieľať inovácie vo vzdelávaní, odbornej príprave a mládeže. Nová akcia Šport podporuje aktivity v rámci masového športu a prostredníctvom cezhraničnej spolupráce bude riešiť aj problémy ako doping, násilie a rasizmus.

Prečo je projekt dôležitý?
Súčasná situácia rastúcej európskej a globálnej konkurencie a z toho vyplývajúci tlak na znižovanie cien núti aj Slovenské podniky používať moderné automatizované a robotizované výrobné systémy. Slovensko je charakteristické automobilovou výrobou, a tá je výlučne založená na vysoko automatizovaných a robotizovaných výrobných a montážnych systémoch. Pre činnosť mnohých automobiliek je na Slovensku značne veľa dodávateľov, ktorí svoje prevádzky z pohľadu zabezpečenia kvality, pružnosti a efektívnosti stavajú na báze používania robotov. Okrem toho robotika veľmi rýchlo preniká aj do iných odvetví. Na Slovensku existuje niekoľko projekčných a realizačných firiem s robotizovanými pracoviskami (Manex, ZŤS VVÚ, MIA Vráble, Sučany, Vukov Extra Prešov, Liptovský Mikuláš atď. a stále ich pribúda). Tieto podniky môžu svoju úspešnosť zakladať iba na dobre pripravených absolventoch stredných odborných škôl pre funkcie: operátor robotizovaných pracovísk, programátor, diagnostik pre údržbu, mechatronik a informatik. Avšak podniky narážajú na problém neznalosti absolventov stredných odborných škôl ovládať tieto robotizované systémy pretože nemajú takmer žiadne znalosti z oblasti nasadzovania, programovania, riadenia a obsluhy robotických zariadení.  Po vykonaní hlbšej analýzy sa ukázalo, že chýbajúce informácie z oblasti robotiky u absolventov sú spôsobené najmä nedostatočnou výukou v oblasti robotiky počas štúdia na strednej škole. Mnohé stredné školy nie sú dostatočne vybavené a nedokážu preto študentom poskytovať adekvátne vzdelanie v tejto oblasti. Rovnako učitelia na stredných odborných školách nemajú dostatočné a aktuálne informácie v oblasti robotiky.

Ciele projektu
Hlavným cieľom je vytvorenie študijných materiálov pre učiteľov technických predmetov na stredných školách, ktoré budú vytvorené na báze základných aj najnovších poznatkov z robotiky. Učitelia stredných odborných škôl následne transformujú získané materiály a poznatky do osnov predmetov resp. ako súčasť príbuzných predmetov resp. duálneho vzdelávania. Plánované inovatívne študijné materiály, IKT platforma a virtuálne laboratórium bude koncipovaná ako interaktívny zdroj poznania umožňujúci interakciu medzi študentmi a učiteľmi. Vzdelávacia IKT platforma umožní riadený prístup k študijným materiálom, taktiež možnosť sledovania a hodnotenia pokroku používateľov vzdelávacej platformy ako aj možnosť komunikovať medzi sebou a vymieňať si navzájom nápady, znalosti a skúsenosti, čo bude umožnené vďaka implementácii fór a chatov.  Platforma bude vytvorená s dôrazom na jednoduchosť a intuitívnosť používania s viacjazyčným obsahom pre všetky tri krajiny zahrnuté do projektu ako aj jeho celkovú funkčnosť a využiteľnosť.
Virtuálne laboratórium bude slúžiť na praktické overenie znalostí získaných zo vzdelávacej IKT platformy. Bude tvorené virtuálnymi modelmi robotov a iných automatizovaných systémov, ktoré bude možné zostavovať do konkrétnych pracovísk vo virtuálnej realite.
Ciele projektu sú špecifikované nasledovne:
  • inovatívnosť v obsahovej náplni,
  • inovatívnosť v modernom prístupe k vzdelávaniu, IKT, e-learning, virtuálne modely,
  • inovatívnosť pre duálne vzdelávanie.

Cieľové skupiny
  • Učitelia stredných odborných škôl
  • Študenti stredných odborných škôl
  • Výrobné podniky
Kick-off Meeting,
KOŠICE, 11. November 2015

M2 Meeting,
KAZIMIERZ DOLNY, 20. Maj 2016

Dissemination Seminar,
BARDEJOV, 06. October 2016

M3 Meeting,
BUCURESTI, 2. February 2017

Training,
KOŠICE, 28. October 2017

M4 Meeting,
BARDEJOV, 29. October 2017
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Katedra robotiky

Koordinátor projektu