Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport  - Erasmus plus
Erasmus+ je nový program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2014-2020. Program Erasmus+ nahrádza pôvodné programy EÚ:
  • Program celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius a Grundtvig)
  • Mládež v akcii
  • Programy medzinárodnej spolupráce: Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a bilaterálne programy a pribudol Šport ako nová aktivita v rámci programu.

Erasmus+ poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť. Program podporuje organizácie, ktoré sa môžu zapájať do projektovej spolupráce a v rámci partnerstiev zdieľať inovácie vo vzdelávaní, odbornej príprave a mládeže. Nová akcia Šport podporuje aktivity v rámci masového športu a prostredníctvom cezhraničnej spolupráce bude riešiť aj problémy ako doping, násilie a rasizmus.

Prečo je projekt dôležitý?
Súčasná situácia rastúcej európskej a globálnej konkurencie a z toho vyplývajúci tlak na znižovanie cien núti aj Slovenské podniky používať moderné automatizované a robotizované výrobné systémy. Slovensko je charakteristické automobilovou výrobou, a tá je výlučne založená na vysoko automatizovaných a robotizovaných výrobných a montážnych systémoch. Pre činnosť mnohých automobiliek je na Slovensku značne veľa dodávateľov, ktorí svoje prevádzky z pohľadu zabezpečenia kvality, pružnosti a efektívnosti stavajú na báze používania robotov. Okrem toho robotika veľmi rýchlo preniká aj do iných odvetví. Na Slovensku existuje niekoľko projekčných a realizačných firiem s robotizovanými pracoviskami (Manex, ZŤS VVÚ, MIA Vráble, Sučany, Vukov Extra Prešov, Liptovský Mikuláš atď. a stále ich pribúda). Tieto podniky môžu svoju úspešnosť zakladať iba na dobre pripravených absolventoch stredných odborných škôl pre funkcie: operátor robotizovaných pracovísk, programátor, diagnostik pre údržbu, mechatronik a informatik. Avšak podniky narážajú na problém neznalosti absolventov stredných odborných škôl ovládať tieto robotizované systémy pretože nemajú takmer žiadne znalosti z oblasti nasadzovania, programovania, riadenia a obsluhy robotických zariadení.  Po vykonaní hlbšej analýzy sa ukázalo, že chýbajúce informácie z oblasti robotiky u absolventov sú spôsobené najmä nedostatočnou výukou v oblasti robotiky počas štúdia na strednej škole. Mnohé stredné školy nie sú dostatočne vybavené a nedokážu preto študentom poskytovať adekvátne vzdelanie v tejto oblasti. Rovnako učitelia na stredných odborných školách nemajú dostatočné a aktuálne informácie v oblasti robotiky.

Ciele projektu
Hlavným cieľom je vytvorenie študijných materiálov pre učiteľov technických predmetov na stredných školách, ktoré budú vytvorené na báze základných aj najnovších poznatkov z robotiky. Učitelia stredných odborných škôl následne transformujú získané materiály a poznatky do osnov predmetov resp. ako súčasť príbuzných predmetov resp. duálneho vzdelávania. Plánované inovatívne študijné materiály, IKT platforma a virtuálne laboratórium bude koncipovaná ako interaktívny zdroj poznania umožňujúci interakciu medzi študentmi a učiteľmi. Vzdelávacia IKT platforma umožní riadený prístup k študijným materiálom, taktiež možnosť sledovania a hodnotenia pokroku používateľov vzdelávacej platformy ako aj možnosť komunikovať medzi sebou a vymieňať si navzájom nápady, znalosti a skúsenosti, čo bude umožnené vďaka implementácii fór a chatov.  Platforma bude vytvorená s dôrazom na jednoduchosť a intuitívnosť používania s viacjazyčným obsahom pre všetky tri krajiny zahrnuté do projektu ako aj jeho celkovú funkčnosť a využiteľnosť.
Virtuálne laboratórium bude slúžiť na praktické overenie znalostí získaných zo vzdelávacej IKT platformy. Bude tvorené virtuálnymi modelmi robotov a iných automatizovaných systémov, ktoré bude možné zostavovať do konkrétnych pracovísk vo virtuálnej realite.
Ciele projektu sú špecifikované nasledovne:
  • inovatívnosť v obsahovej náplni,
  • inovatívnosť v modernom prístupe k vzdelávaniu, IKT, e-learning, virtuálne modely,
  • inovatívnosť pre duálne vzdelávanie.

Cieľové skupiny
  • Učitelia stredných odborných škôl
  • Študenti stredných odborných škôl
  • Výrobné podniky
Kick-off Meeting,
KOŠICE, 11. November 2015

M2 Meeting,
KAZIMIERZ DOLNY, 20. Maj 2016

Dissemination Seminar,
BARDEJOV, 06. October 2016

M3 Meeting,
BUCURESTI, 2. February 2017
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Katedra robotiky

Koordinátor projektu