Partneri projektu
Kick-off Meeting,
KOŠICE, 11. November 2015

M2 Meeting,
KAZIMIERZ DOLNY, 20. Maj 2016

Dissemination Seminar,
BARDEJOV, 06. October 2016

M3 Meeting,
BUCURESTI, 2. February 2017

Training,
KOŠICE, 28. October 2017

M4 Meeting,
BARDEJOV, 29. October 2017
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Katedra robotiky

Koordinátor projektuTechnická univerzita v Košiciach
Technická univerzita v Košiciach má 9 fakúlt, okolo 16 000 denných študentov, takmer 900 učiteľov a rovnaký počet výskumných a administratívnych pracovníkov.
TUKE sa stará o širokú škálu vzdelávacích potrieb nielen vo východoslovenskom regióne ale v rámci celého Slovenska a centrálnej Európy, v mnohých odboroch je jediným vzdelávacím a výskumným centrom v tejto oblasti. TUKE úzko spolupracuje s inými univerzitami a priemyselnými organizáciami v regióne aj v rámci Slovenskej republiky.
Katedra robotiky na Strojníckej fakulte je zameraná na výskum a vývoj v oblasti servisnej, humanoidnej a priemyselnej robotiky,  automatizačnej techniky a v oblasti rekonfigurovateľných výrobných systémov. Výskumné úlohy v oblasti robotiky sú orientované na riešenie aktuálnych potrieb, ako sú multirobotické systémy a riešenia vzájomnej kooperácie robotov, robotické systémy na báze modularity a rekonfigurovateľnosti ako aj výskum v oblasti inteligentných robotických systémov a inteligentných manipulačných systémov. V uvedených oblastiach katedra zabezpečuje výučbu v inžinierskom a doktorandskom stupni štúdia.
Katedra robotiky disponuje najnovšími robotmi napr. priemyselné roboty KUKA, Dual Arm Robot Motoman, OTC robot, SCARA robot, paralelný robot atď.
Katedra robotiky úzko spolupracuje aj s mnohými strojárskymi podnikmi na vývoji rôznych inovatívnych riešení pre oblasť robotiky a automatizácie. Na základe tejto spolupráce môže prehlásiť obrovský záujem slovenských firiem o robotizované a automatizované systémy, čo potvrdzuje aj fakt, že 90% diplomových prác na katedre je riešených na základe požiadaviek z firiem ako sú Tesla Stropkov, Manex Košice, MIA Engineering Dubnica nad Váhom, Vipo Partizánske a mnohé ďalšie.

Katedra robotiky na Technickej univerzite v Košiciach bola koordinátorom dvoch projektov v rámci programu Leonardo da Vinci - Transfer inovácií a má tiež bohaté skúsenosti v tomto programe v úlohe partnera. TUKE sa zaoberá poskytovaním vysokoškolského vzdelávania, ale poskytuje aj odborné vzdelávanie vo forme kurzov pre zamestnancov strojárskych podnikov. TUKE v rámci vývoja spolupracuje aj s mnohými výrobnými podnikmi. TUKE má taktiež silný potenciál pre disemináciu projektu, keďže pravidelne organizuje medzinárodnú konferenciu Robtep, ktorej sa zúčastňujú odborníci z oblasti robotiky a sektoru vzdelávania.
www.tuke.sk
www.sjf.tuke.sk/kr

Klaster AT+R
Dňa 3.3.2010 bol v Košiciach vo forme záujmového združenia právnických osôb založený Klaster Automatizačnej techniky a robotiky AT+R - Klaster AT+R z.p.o. Cieľom iniciatívy zakladateľov je koncentrovať rozvojové kapacity a prehlbovať tuzemskú oborovú profiláciu a účasť v medzinárodných zoskupeniach pre oblasť AT+R. Základným cieľom účastníkov klastra je efektívnejšie a dynamickejšie vykonávať vlastné činnosti, ktoré v nadväznosti na ostatných členov umožňujú komplexnejšie a kvalitnejšie vstupovať na tuzemský a zahraničný trh.
Pre oblasť automatizačnej a robotickej techniky sú potenciálni partneri z oborov automobilového priemyslu, spotrebnej elektroniky, meracej a regulačnej techniky, komponentov pohonovej, senzorickej a riadiacej techniky, manipulačnej, robotickej techniky a automatizovaných výrobných systémov.
Pri rozvojových projektoch podporovaných zo zdrojov EÚ bude predstavovať Klaster AT+R zoskupenie s vysokým tvorivým potenciálom a konkurencieschopnou výrobnou a dodávateľskou činnosťou. Cez členskú základňu SAATAR (Slovenská asociácia automatizačnej techniky a robotiky) je už vytvorená priama väzba a členstvo na európsku technologickú platformu MANUFUTURE, EUROP a EUnited Robotics ako aj združenie EFFRA podporujúce PPP projekty EÚ, špeciálne program Factories of the Future /FoF/.
http://www.clusteratr.sk/klaster-at-r

Výskumný ústav pre priemyselnú automatizáciu a meranie
PIAP je verejná výskumná inštitúcia, ktorá patrí do prvej desiatky poľských výskumných ústavov, ktoré vyvíjajú nové technológie od roku 1965. V súčasnej dobe zamestnáva 300 zamestnancov, z ktorých viac ako 150 je vedeckých pracovníkov. Špecialisti z Piap-u majú široké interdisciplinárne skúsenosti z realizácie unikátnych riešení  v oblasti informačných technológií, obranných technológií, robotiky, bezpečnosti ako aj umelej inteligencie. Aktivity Piap-u zahŕňajú  realizáciu unikátnych technických riešení v rámci výskumných a vývojových projektov financovaných Európskou komisiou, Európskou obrannou agentúrou, ako aj poľským ministerstvom obrany a poľským ministerstvom vedy a vysokého školstva.
PIAP bol koordinátorom piatich projektov programu Leonardo da Vinci - Prenos inovácií a má bohaté skúsenosti z účasti na rôznych vzdelávacích projektoch (LdV, Grundvig).  Piap je tiež aktívny v oblasti odborného vzdelávania a má silné prepojenie s priemyslom. Piap má taktiež silný potenciál diseminácie projektu pretože pravidelne organizuje nasledujúce podujatia:
  • každoročná vedecká konferencia "AUTOMATION - Automation, Novelties and Perspectives"
  • medzinárodný veľtrh "AUTOMATICON" zameraný na automatizáciu a meranie
  • semináre s názvom " Nové teórie a prax v oblasti automatizácie a merania". Medzi dôležité aktivity Piap-u patria aj školenia pre zamestnancov z priemyslu a vzdelávanie študentov odborných škôl.
  • PIAP má tiež značné skúsenosti v koordinácii a v účasti v národných a medzinárodných projektoch (LdV, 5, 6, 7 FP, EU Štrukturálne fondy). PIAP je tiež vydavateľom vedeckých a technických periodík PAR a JAMRIS a taktiež organizuje každoročne medzinárodnú konferenciu - AUTOMATICON.
www.piap.pl

Univerzita POLITEHNICA v Bukurešti
Univerzita POLITEHNICA v Bukurešti sa so svojou 190 ročnou históriou zaraďuje medzi najväčšie a najstaršie technické univerzity v krajine, taktiež patrí medzi najprestížnejšie univerzity v Rumunsku. V súčasnej dobre prechádza kontinuálnym procesom modernizácie spojeným so stálym dialógom s veľkými európskymi univerzitami po celom svete. Vedecký výskum na univerzite POLITEHNICA v Bukurešti (UPB) je najdôležitejšou zložkou jej činnosti. Jej výsledky sú prezentované tak na národnej ako i medzinárodnej úrovni. V súvislosti s moderným konceptom "knowledge society" a "knowledge economy" UPB definovala strategické ciele a usmernenia pre vedecký výskum, ktorý je definovaný zodpovednými kompetenciami v oblasti ľudských zdrojov, pričom sa zároveň opierajú o doterajšie kapacity vo forme vybudovaných výskumných infraštruktúr, výskumných centier, útvarov a laboratórií.
http://www.upb.ro


MANEX
Firma MANEX spol. s r.o.   bola založená v r. 1994. Manex sa zaoberá projekciou a výrobou komplexných riešení automatizovaných výrobných liniek pre oblasť transportu, manipulácie, balenia a plnenie pričom tieto riešenia sú na vysokej technickej úrovni s implementáciou najnovších robotických systémov. Zabezpečuje návrh automatizovaných liniek, vypracovanie projektu a technickej špecifikácie zariadení, výrobu, dodávku, montáž, odladenie a uvedenie diela do prevádzky, vrátane vypracovania a dodania kompletnej technickej dokumentácie a zaškolenie personálu zákazníka. Jedná sa o:
1. Plniace linky
2. Baliace linky
3. Dopravníkové a manipulačné systémy
4. Divízia Inžiniering
5. Divízia výroba
Systém kvality: STN EN ISO 9001:2009
http://www.manex.sk/web/index_sk.html

Spojená škola Juraja Henischa, Bardejov
Stredná odborná škola polytechnická ako organizačná zložka Spojenej školy Juraja Henischa vzdeláva študentov v oblasti strojárstva, stavebníctva, elektrotechniky. Zo štvorročných študijných odborov sú to mechanik nastavovač (nastavovanie, obsluha NC a CNC obrábacích strojov), mechanik počítačových sietí, mechanik elektrotechnik a mechanik stavebno-inštalačných zariadení.         Z trojročných učebných odborov autoopravár (mechanik, autoelektrikár), elektromechanik, montér suchých stavieb (sadrokartón) a inštalatér (voda, kúrenie, plyn).
V stredisku praktického vyučovania pri Spojenej škole Juraja Henischa sa uskutočňuje praktická výučba pre všetky odbory. Vzdelávanie sa realizuje v odbornej učebni pre inštalatérov, vzdelávacom centre pre mechanikov stavebnoinštalačných zariadení, v učebni zváračskej školy a vlastnom školskom autoservise. V treťom a štvrtom ročníku vykonávajú naši študenti odbornú individuálnu prax vo viac ako 43 firmách v okrese Bardejov, za účelom získania odborných zručností v praxi. 
Výhodou absolventov je, že v elektrotechnických odboroch získavajú osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike. Pri škole pôsobí aj zváračská škola, ktorá umožňuje všetkým absolventom získať aj zváračský preukaz.
Z minulosti máme skúsenosti z projektu Comenius -Školské partnerstvá. Prax v tuzemsku zabezpečujeme v rôznych firmách v okrese Bardejov, ako aj vo vlastných dielňach. Najväčšiu spoluprácu máme so strojárskou firmou KAMAX Bardejov, KAMAX Holding GmbH & Co. KG Nemecko.
http://ssjh.sk

Technická univerzita v Lubline
Technická univerzita v Lubline (LUT) je hlavné vzdelávacie a poradenské centrum v meste Lublin, kde študuje viac ako 10 000 študentov. Vedecké a vzdelávacie aktivity LUT významne prispievajú k rozvoju celého regiónu. V súčasnej dobe LUT zamestnáva viac ako 1100 zamestnancov, z ktorých je viac ako 530 akademických. Univerzita pozostáva zo 6 fakúlt: Fakulta strojného inžinierstva, Fakulta stavebníctva a architektúry, Fakulta inžinierstva životného prostredia, Fakulta manažmentu, Fakulta technológií a Fakulta elektrotechniky a informatiky.  Univerzita udržiava úzke partnerstvo s vedeckými inštitúciami po celom svete (cca 100 bilaterálnych zmlúv), ktoré tvoria rámec spoločných výskumných projektov ako aj základňu pre organizovanie spoločných prednášok, konferencií a stáží. LUT bola taktiež zapojená do programu Erasmus, kde v rámci výmenných pobytov hostila každý rok viac ako 300 medzinárodných študentov a zároveň vyslala viac ako 200 vlastných študentov do zahraničia. LUT ponúka aj viac ako 200 kurzov pre zahraničných študentov, ktoré sú vedené v anglickom jazyku. Na univerzite študuje aj 300 ukrajinských študentov v poľštine. Výukové materiály LUT sa zameriavajú na interdisciplinárny prístup, ponúkame široký vzdelávací program, vrátane mnohých tradičných akademických polí, širokú škálu modulárnych kurzov a kurzov v angličtine pre zahraničných študentov. Univerzita ponúka štúdium v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom stupni.
http://www.pollub.pl/