Partneri projektu
Kick-off Meeting,
KOŠICE, 11. November 2015

M2 Meeting,
KAZIMIERZ DOLNY, 20. Maj 2016

Dissemination Seminar,
BARDEJOV, 06. October 2016

M3 Meeting,
BUCURESTI, 2. February 2017
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Katedra robotiky

Koordinátor projektuTechnická univerzita v Košiciach
Technická univerzita v Košiciach má 9 fakúlt, okolo 16 000 denných študentov, takmer 900 učiteľov a rovnaký počet výskumných a administratívnych pracovníkov.
TUKE sa stará o širokú škálu vzdelávacích potrieb nielen vo východoslovenskom regióne ale v rámci celého Slovenska a centrálnej Európy, v mnohých odboroch je jediným vzdelávacím a výskumným centrom v tejto oblasti. TUKE úzko spolupracuje s inými univerzitami a priemyselnými organizáciami v regióne aj v rámci Slovenskej republiky.
Katedra robotiky na Strojníckej fakulte je zameraná na výskum a vývoj v oblasti servisnej, humanoidnej a priemyselnej robotiky,  automatizačnej techniky a v oblasti rekonfigurovateľných výrobných systémov. Výskumné úlohy v oblasti robotiky sú orientované na riešenie aktuálnych potrieb, ako sú multirobotické systémy a riešenia vzájomnej kooperácie robotov, robotické systémy na báze modularity a rekonfigurovateľnosti ako aj výskum v oblasti inteligentných robotických systémov a inteligentných manipulačných systémov. V uvedených oblastiach katedra zabezpečuje výučbu v inžinierskom a doktorandskom stupni štúdia.
Katedra robotiky disponuje najnovšími robotmi napr. priemyselné roboty KUKA, Dual Arm Robot Motoman, OTC robot, SCARA robot, paralelný robot atď.
Katedra robotiky úzko spolupracuje aj s mnohými strojárskymi podnikmi na vývoji rôznych inovatívnych riešení pre oblasť robotiky a automatizácie. Na základe tejto spolupráce môže prehlásiť obrovský záujem slovenských firiem o robotizované a automatizované systémy, čo potvrdzuje aj fakt, že 90% diplomových prác na katedre je riešených na základe požiadaviek z firiem ako sú Tesla Stropkov, Manex Košice, MIA Engineering Dubnica nad Váhom, Vipo Partizánske a mnohé ďalšie.

Katedra robotiky na Technickej univerzite v Košiciach bola koordinátorom dvoch projektov v rámci programu Leonardo da Vinci - Transfer inovácií a má tiež bohaté skúsenosti v tomto programe v úlohe partnera. TUKE sa zaoberá poskytovaním vysokoškolského vzdelávania, ale poskytuje aj odborné vzdelávanie vo forme kurzov pre zamestnancov strojárskych podnikov. TUKE v rámci vývoja spolupracuje aj s mnohými výrobnými podnikmi. TUKE má taktiež silný potenciál pre disemináciu projektu, keďže pravidelne organizuje medzinárodnú konferenciu Robtep, ktorej sa zúčastňujú odborníci z oblasti robotiky a sektoru vzdelávania.
www.tuke.sk
www.sjf.tuke.sk/kr

Klaster AT+R
Dňa 3.3.2010 bol v Košiciach vo forme záujmového združenia právnických osôb založený Klaster Automatizačnej techniky a robotiky AT+R - Klaster AT+R z.p.o. Cieľom iniciatívy zakladateľov je koncentrovať rozvojové kapacity a prehlbovať tuzemskú oborovú profiláciu a účasť v medzinárodných zoskupeniach pre oblasť AT+R. Základným cieľom účastníkov klastra je efektívnejšie a dynamickejšie vykonávať vlastné činnosti, ktoré v nadväznosti na ostatných členov umožňujú komplexnejšie a kvalitnejšie vstupovať na tuzemský a zahraničný trh.
Pre oblasť automatizačnej a robotickej techniky sú potenciálni partneri z oborov automobilového priemyslu, spotrebnej elektroniky, meracej a regulačnej techniky, komponentov pohonovej, senzorickej a riadiacej techniky, manipulačnej, robotickej techniky a automatizovaných výrobných systémov.
Pri rozvojových projektoch podporovaných zo zdrojov EÚ bude predstavovať Klaster AT+R zoskupenie s vysokým tvorivým potenciálom a konkurencieschopnou výrobnou a dodávateľskou činnosťou. Cez členskú základňu SAATAR (Slovenská asociácia automatizačnej techniky a robotiky) je už vytvorená priama väzba a členstvo na európsku technologickú platformu MANUFUTURE, EUROP a EUnited Robotics ako aj združenie EFFRA podporujúce PPP projekty EÚ, špeciálne program Factories of the Future /FoF/.
http://www.clusteratr.sk/klaster-at-r

Výskumný ústav pre priemyselnú automatizáciu a meranie
PIAP je verejná výskumná inštitúcia, ktorá patrí do prvej desiatky poľských výskumných ústavov, ktoré vyvíjajú nové technológie od roku 1965. V súčasnej dobe zamestnáva 300 zamestnancov, z ktorých viac ako 150 je vedeckých pracovníkov. Špecialisti z Piap-u majú široké interdisciplinárne skúsenosti z realizácie unikátnych riešení  v oblasti informačných technológií, obranných technológií, robotiky, bezpečnosti ako aj umelej inteligencie. Aktivity Piap-u zahŕňajú  realizáciu unikátnych technických riešení v rámci výskumných a vývojových projektov financovaných Európskou komisiou, Európskou obrannou agentúrou, ako aj poľským ministerstvom obrany a poľským ministerstvom vedy a vysokého školstva.
PIAP bol koordinátorom piatich projektov programu Leonardo da Vinci - Prenos inovácií a má bohaté skúsenosti z účasti na rôznych vzdelávacích projektoch (LdV, Grundvig).  Piap je tiež aktívny v oblasti odborného vzdelávania a má silné prepojenie s priemyslom. Piap má taktiež silný potenciál diseminácie projektu pretože pravidelne organizuje nasledujúce podujatia:
  • každoročná vedecká konferencia "AUTOMATION - Automation, Novelties and Perspectives"
  • medzinárodný veľtrh "AUTOMATICON" zameraný na automatizáciu a meranie
  • semináre s názvom " Nové teórie a prax v oblasti automatizácie a merania". Medzi dôležité aktivity Piap-u patria aj školenia pre zamestnancov z priemyslu a vzdelávanie študentov odborných škôl.
  • PIAP má tiež značné skúsenosti v koordinácii a v účasti v národných a medzinárodných projektoch (LdV, 5, 6, 7 FP, EU Štrukturálne fondy). PIAP je tiež vydavateľom vedeckých a technických periodík PAR a JAMRIS a taktiež organizuje každoročne medzinárodnú konferenciu - AUTOMATICON.
www.piap.pl

Univerzita POLITEHNICA v Bukurešti
Univerzita POLITEHNICA v Bukurešti sa so svojou 190 ročnou históriou zaraďuje medzi najväčšie a najstaršie technické univerzity v krajine, taktiež patrí medzi najprestížnejšie univerzity v Rumunsku. V súčasnej dobre prechádza kontinuálnym procesom modernizácie spojeným so stálym dialógom s veľkými európskymi univerzitami po celom svete. Vedecký výskum na univerzite POLITEHNICA v Bukurešti (UPB) je najdôležitejšou zložkou jej činnosti. Jej výsledky sú prezentované tak na národnej ako i medzinárodnej úrovni. V súvislosti s moderným konceptom "knowledge society" a "knowledge economy" UPB definovala strategické ciele a usmernenia pre vedecký výskum, ktorý je definovaný zodpovednými kompetenciami v oblasti ľudských zdrojov, pričom sa zároveň opierajú o doterajšie kapacity vo forme vybudovaných výskumných infraštruktúr, výskumných centier, útvarov a laboratórií.
http://www.upb.ro


MANEX
Firma MANEX spol. s r.o.   bola založená v r. 1994. Manex sa zaoberá projekciou a výrobou komplexných riešení automatizovaných výrobných liniek pre oblasť transportu, manipulácie, balenia a plnenie pričom tieto riešenia sú na vysokej technickej úrovni s implementáciou najnovších robotických systémov. Zabezpečuje návrh automatizovaných liniek, vypracovanie projektu a technickej špecifikácie zariadení, výrobu, dodávku, montáž, odladenie a uvedenie diela do prevádzky, vrátane vypracovania a dodania kompletnej technickej dokumentácie a zaškolenie personálu zákazníka. Jedná sa o:
1. Plniace linky
2. Baliace linky
3. Dopravníkové a manipulačné systémy
4. Divízia Inžiniering
5. Divízia výroba
Systém kvality: STN EN ISO 9001:2009
http://www.manex.sk/web/index_sk.html

Spojená škola Juraja Henischa, Bardejov
Stredná odborná škola polytechnická ako organizačná zložka Spojenej školy Juraja Henischa vzdeláva študentov v oblasti strojárstva, stavebníctva, elektrotechniky. Zo štvorročných študijných odborov sú to mechanik nastavovač (nastavovanie, obsluha NC a CNC obrábacích strojov), mechanik počítačových sietí, mechanik elektrotechnik a mechanik stavebno-inštalačných zariadení.         Z trojročných učebných odborov autoopravár (mechanik, autoelektrikár), elektromechanik, montér suchých stavieb (sadrokartón) a inštalatér (voda, kúrenie, plyn).
V stredisku praktického vyučovania pri Spojenej škole Juraja Henischa sa uskutočňuje praktická výučba pre všetky odbory. Vzdelávanie sa realizuje v odbornej učebni pre inštalatérov, vzdelávacom centre pre mechanikov stavebnoinštalačných zariadení, v učebni zváračskej školy a vlastnom školskom autoservise. V treťom a štvrtom ročníku vykonávajú naši študenti odbornú individuálnu prax vo viac ako 43 firmách v okrese Bardejov, za účelom získania odborných zručností v praxi. 
Výhodou absolventov je, že v elektrotechnických odboroch získavajú osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike. Pri škole pôsobí aj zváračská škola, ktorá umožňuje všetkým absolventom získať aj zváračský preukaz.
Z minulosti máme skúsenosti z projektu Comenius -Školské partnerstvá. Prax v tuzemsku zabezpečujeme v rôznych firmách v okrese Bardejov, ako aj vo vlastných dielňach. Najväčšiu spoluprácu máme so strojárskou firmou KAMAX Bardejov, KAMAX Holding GmbH & Co. KG Nemecko.
http://ssjh.sk

Technická univerzita v Lubline
Technická univerzita v Lubline (LUT) je hlavné vzdelávacie a poradenské centrum v meste Lublin, kde študuje viac ako 10 000 študentov. Vedecké a vzdelávacie aktivity LUT významne prispievajú k rozvoju celého regiónu. V súčasnej dobe LUT zamestnáva viac ako 1100 zamestnancov, z ktorých je viac ako 530 akademických. Univerzita pozostáva zo 6 fakúlt: Fakulta strojného inžinierstva, Fakulta stavebníctva a architektúry, Fakulta inžinierstva životného prostredia, Fakulta manažmentu, Fakulta technológií a Fakulta elektrotechniky a informatiky.  Univerzita udržiava úzke partnerstvo s vedeckými inštitúciami po celom svete (cca 100 bilaterálnych zmlúv), ktoré tvoria rámec spoločných výskumných projektov ako aj základňu pre organizovanie spoločných prednášok, konferencií a stáží. LUT bola taktiež zapojená do programu Erasmus, kde v rámci výmenných pobytov hostila každý rok viac ako 300 medzinárodných študentov a zároveň vyslala viac ako 200 vlastných študentov do zahraničia. LUT ponúka aj viac ako 200 kurzov pre zahraničných študentov, ktoré sú vedené v anglickom jazyku. Na univerzite študuje aj 300 ukrajinských študentov v poľštine. Výukové materiály LUT sa zameriavajú na interdisciplinárny prístup, ponúkame široký vzdelávací program, vrátane mnohých tradičných akademických polí, širokú škálu modulárnych kurzov a kurzov v angličtine pre zahraničných študentov. Univerzita ponúka štúdium v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom stupni.
http://www.pollub.pl/